Diskuze

Petr Koptík: Uplatnění cloud computingu ve výrobních podnicích vidím skepticky

Minerva Česká republika patří k nejvýznamnějším ERP dodavatelům na českém trhu. Petr Koptík předseda představenstva této společnosti, poskytl exkluzivní rozhovor časopisu IT Systems a portálu CVIS.CZ. V něm se mimo jiné dozvíte, na čem závisí úspěch při budování softwarové společnosti, jak by se měla hodnotit oborová řešení či jaké aktuální trendy se budou pravděpodobně prosazovat v nejbližší budoucnosti.

Společnost Minerva Česká republika oslaví v příštím roce 20 let působení na českém trhu. Můžete uvést nejdůležitější události, jimiž si za tu dobu vaše společnost prošla?

Za nejdůležitější milník naší existence považuji přerod společnosti z pozice dodavatele hardwaru do role konzultační a softwarové firmy. Dále nás ovlivnila volba strategického partnera a stěžejního produktu - QAD Enterprise Applications. Dlouhodobě jsme se profilovali do výrobního odvětví. V současnosti naše aplikace a znalosti využívá řada prestižních průmyslových podniků nejen v ČR a v Evropě, ale např. také na africkém kontinentě.

K vybudování naší pozice samozřejmě vedlo také mnoho dílčích kroků. Jako jedni z prvních v oboru jsme zavedli procesní řízení ve vlastní společnosti a vybudovali centrální helpdesk pro zákazníky. Společnost QAD nám umožnila participovat na zahraničních projektech a získat tolik potřebné zkušenosti. Nyní již takové mezinárodní projekty řídíme sami a z našeho know-how těží všichni zákazníci, tedy i v ČR a na Slovensku.

Jak vnímáte vaši pozici na českém trhu?

Vycházíme z hodnocení renomovaných analytiků. Ti nás posledních deset let řadí mezi pět nejvýznamnějších dodavatelů ERP systémů na českém trhu, přičemž jsme v této vybrané společnosti jedinou českou firmou dodávající oborově zaměřený produkt.

Jaké jsou hlavní předpoklady pro vybudování softwarové firmy, která po tolika letech patří bezesporu k největším a nejrespektovanějším na tuzemském trhu a dokáže zajišťovat implementační projekty i pro zákazníky v mnoha dalších zemích?

Hlavní předpoklad vidím v tom, že jsme už na počátku formulovali jasnou strategii firmy. Na ni navázala volba strategického partnera, o níž jsem již hovořil a kterou s odstupem času hodnotím jako "správné rozhodnutí ve správnou chvíli". Systém QAD nasazujeme již téměř 20 let a získali jsme za tu dobu více jak 150 zákazníků. Za významný fakt považuji také to, že naši společnost vlastní akcionáři, kteří zároveň působí ve výkonných pozicích a tudíž mají k jejímu řízení blíže než investiční skupiny. To nám umožňuje mimo jiné rozumně investovat do rozvoje firmy. Již při její transformaci na konzultační a softwarovou společnost jsme učinili rozhodnutí o pravidelné reinvestici zisku.

Zatímco mnoho jiných IT firem trápí vysoká fluktuace zaměstnanců, vaše společnost je proslulá tím, že si dokáže své pracovníky udržet po dlouhá léta. Prozradíte nám, v čem spočívá úspěch práce s lidmi?

Péče o zaměstnance je jedním z hlavních předpokladů vybudování úspěšné firmy, zvláště pak v IT odvětví. My jsme se vždy snažili o udržování a rozvoj stabilního týmu zkušených odborníků, kteří jsou schopni vyjít zákazníkovi maximálně vstříc. Daří se nám to zejména proto, že naše lidi umíme adekvátně ohodnotit a dbáme na jejich pravidelné vzdělávání. Především konzultantům umožňujeme projít procesem mezinárodních certifikací.

Česká republika je do jisté míry výjimečná počtem výrobních organizací. V tomto ohledu patří dokonce na první místo mezi zeměmi evropské sedmadvacítky. Jak vnímáte výrobní sektor a jeho vývoj v posledních dvaceti letech?

Souhlasím. Česká republika je tradiční průmyslovou zemí, proto jsme také orientovali naši firmu na segment výrobních podniků. Jeho rozvoj byl podporován vstupem zahraničních investorů a rozšiřováním mezinárodních poboček.

V devadesátých letech i počátkem nového tisíciletí se firmy nacházely na různé úrovni vývoje a používání informačních systémů. Mnoho z nich bylo řízeno za pomoci více nepropojených počítačových aplikací a jejich chod závisel na několika klíčových pracovnících. Roztříštěná infrastruktura a datová základna si pak vyžadovaly aplikaci časově i finančně náročných postupů. Složitě se prováděly např. replikace databází a realizace potřebných výstupů trvala neúměrně dlouho. Postupem času se situace zlepšovala. Na českém trhu se etablovaly zahraniční i tuzemské IT firmy, kterým se dařilo situaci ve výrobních podnicích zlepšovat. Je však pravda, že potenciál pro zefektivňování procesů a nasazování moderních IT aplikací v tomto sektoru je pořád obrovský.

Vyspělé společnosti a firmy pracující v dodavatelském řetězci pokročily ještě dále. Začaly zavádět SCM aplikace, podporu pro EDI, v provozech s opakovanou výrobou nasazovaly řešení na principu Lean Manufacturing apod. Tím došlo k užšímu propojení procesů nejen v rámci firmy, ale také celého dodavatelského řetězce. Hlavním úkolem se stalo zvyšování efektivnosti hodnototvorných i navazujících podpůrných procesů.

Aktuální statistiky ČSÚ poukazují na zaostávání českých podniků za průměrem zemí evropské sedmadvacítky ve využívání ERP, CRM i SCM aplikací. Co je podle vás hlavní příčinou tohoto zaostávání, navíc v tak vyspělé průmyslové zemi, jako je právě ČR? Jak myslíte, že se tato situace bude vyvíjet do budoucna?

Ve vertikálách, v nichž působí naše společnost, takové zaostávání nepozoruji. Své tvrzení opírám o zkušenosti našich konzultantů, kteří se podílejí na projektech v zahraničí i tuzemsku. Jsem přesvědčen, že v rámci Evropské unie je využívání softwarových aplikací, na něž se ptáte, minimálně srovnatelné.

Petr Koptík

Petr Koptík má více než dvacetileté zkušenosti v oboru IT. Ve společnosti Minerva Česká republika působí od roku 1992, kdy byla společnost založena. Pozici obchodního ředitele zastává od roku 1999 a od března 2008 je ve funkci předsedy představenstva. Pod jeho vedením se Minerva propracovala mezi pět nejvýznamnějších dodavatelů ERP systémů v České republice. Petr Koptík má nemalou zásluhu také na tom, že společnost dokázala expandovat také na zahraniční trhy, zejména do Ruska, na Ukrajinu, Slovensko a do Litvy.

Vzhledem k tomu, že se vaše společnost specializuje na dodávky informačních systémů do výrobních společností, můžete objasnit, v čem je tento segment zákazníků specifický nebo dokonce výjimečný?

Na rozdíl od bank a obchodních společností je zde jeden velmi složitý a přitom životně důležitý proces. Tím je plánování a řízení výroby. A právě oborové ERP systémy umějí tento proces nejlépe pokrýt a zvládnout.

Můžete říci, jak jste dospěli k vývoji oborových řešení? Proč jste zaměřili právě na pět vertikál - automobilový průmysl, strojírenství a elektrotechniku, farmacii a chemický průmysl, potravinářství a výrobu spotřebního zboží?

Volba uvedených vertikál souvisí s výběrem našeho strategického partnera. Společnost QAD se zmíněnými obory zabývá již od roku 1979. ERP systém QAD Enterprise Applications je dlouhodobě vyvíjen podle požadavků vyjmenovaných odvětví, takže v porovnání s konkurenčními produkty obsahuje nejen veškeré důležité funkce, ale i velmi specifická detailní řešení, která pak u zákazníků nemusíme složitě upravovat nebo dokonce vyvíjet na zakázku.

Mnohá výběrová řízení ukazují, že se vám daří často uspět nejen proti dodavatelům světových softwarových produktů, ale i systémů tuzemské provenience. Jaké konkurenční výhody přináší váš ERP systém ve srovnání se světovými i tuzemskými produkty?

O detailně zpracovaných vertikálních řešeních jsem již hovořil. Ta jsou bezesporu naší hlavní konkurenční výhodou. Dále je to celosvětová působnost produktu, který používá více jak 5 500 zákazníků. Tato početná báze předurčuje zajištění vývoje funkcionality a použití moderních technologií. Nové funkce jsou do systému přidávány na základě dlouhodobé spolupráce a průzkumů u zákazníků QAD ve všech vertikálách po celém světě.

Rád bych ještě zmínil zabezpečení podpory a servisních služeb. Tuzemští ERP dodavatelé mohou jen velmi obtížně financovat dlouhodobý vývoj svého systému tak, aby odpovídal požadavkům zákazníků a zároveň respektoval aktuální trendy v oboru a technologiích prosazovaných na globální úrovni. Tuzemští ERP dodavatelé často vytváření řešení na míru u jednoho zákazníka a pak jej označují jako "oborové". To je však omyl. Takovéto řešení nezahrnuje obsáhlé know-how z daného odvětví je pouze "otiskem" procesů jedné konkrétní firmy, která může fungovat velmi specificky. Nejde tedy o žádný standard vyvinutý na základě spolupráce s desítkami firem, u něhož by dodavatel mohl seriozně garantovat jeho budoucí rozvoj.

Jaké typy servisních služeb považujete z vaší strany za zákazníky nejvíce žádané?

Zákazníci nejčastěji využívají těch servisních služeb, které zajišťují dostupnost specialisty se stoprocentní znalostí procesů a konkrétní instalací systému QAD u daného klienta. Další službou, která získává na oblíbenosti je tzv. expertní konzultace. Ta zahrnuje poradenství našich pracovníků při reengineeringu procesů v rámci implementace informačního systému.

Společnost Minerva je aktivní v Odette, poskytuje školení MMOG/LE, a to i mimo ČR a SR. Jak hodnotíte s odstupem času tyto vaše aktivity?

Významná část našich zákazníků podniká v automobilovém průmyslu, pro něhož byl standard MMOG/LE primárně vyvinut. Firmy působící v dodavatelském řetězci musí fungovat efektivně a splňovat požadavky dodavatelů úrovně Tier 1 a automobilových výrobců. Zákazníci, výrobci i subdodavatelé pak požadují, aby měl jejich obchodní partner rating A. Minerva pak pomáhá těmto firmám dosáhnout nejvyšší úrovně hodnocení tím, že zavádí řešení vedoucí k odstraňování nedostatků v procesech. Jako příklad lze uvést podporu EDI.

Všichni naši konzultanti pro odvětví automobilového průmyslu principy MMOG/LE ovládají a mohou nabídnout bohaté zkušenosti, které načerpali v praxi. Odborníci z Minervy pravidelně překládají pro Odette a AIAG nově uvolněné verze standardu do české a ruského jazyka. Školení pak zajišťujeme také v angličtině. V současnosti jsme jedinou společností, která v ČR školí MMOG/LE. Rád bych ještě podotkl, že při této činnosti máme významnou oporu ve společnosti QAD. Ta, jako jediný ERP dodavatel, je členem Odette International a autorsky se podílí na tvorbě standardů.

Jaké trendy budou podle vás nejvíce ovlivňovat trh s podnikovými informačními systémy? Co budou podle vašeho názoru žádat zákazníci v následujícím období nejčastěji?

Předpokládám, že se začnou ve větší míře prakticky používat některé technologie, metodiky a aplikace, o nichž se hovoří již delší dobu. Mám na mysli především servisně orientovanou architekturu, mobilní zařízení a přechod od "in-house" obchodního modelu dodávky a provozu některých IT aplikací do prostředí cloud computingu. Záměrně říkám "některých", neboť např. u ERP systémů nevidím "provoz v oblacích" jako příliš reálný. Důvodem jsou specifika jednotlivých podniků, která lze jen těžko zobecnit do opakovaného řešení. Nakonec ani u našich zákazníků nevidíme přílišný zájem o tento způsob nasazení a provozu informačního systému. Naše společnost je každopádně připravena případný požadavek klienta na pronájem aplikací formou cloud computingu splnit.

Z již uvedených trendů bych vyzdvihl větší využití konceptu SOA, především v oblasti integrace specializovaných dílčích řešení v rámci ERP systému.

Děkuji za rozhovor.


27.10.2011 - Hana Klčová - četlo 8806 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. Infor ohlásil nová finanční API rozhraní pro potřeby digitální transformace
  2. Společnost ICZ posiluje své působení v oblasti informačních systémů pro zdravotn
  3. Aktuálny stav HRIS v ČR a SR: Výsledky výskumu vo verejnej správe a samospráve
  4. Skladový systém Lokia WMS jako skladová nadstavba Microsoft Dynamics 365
  5. V roce 2025 bude každé připojené autonomní vozidlo generovat 1 TB dat měsíčně
 • SystemOnLine.cz:

 • Přehledy informačních systémů 

  ERP systémy
   

  Plánování a řízení výroby
   

 • ČSSI
 • SSSI
 • VUT v Brně
 • Systemonline.cz
 • Výzkum a vývoj v ČR
 • ICT unie
 • Cacio
 • Živě
 • Lupa
 • AKA-MONITOR
 • Jiko Blog
 • Databázový svět
 • destinationCRM.com
 • MyCustomer.com
 • ZDNet
 • Nucleus Research
 • ComputerWeekly.com
 • IDC
 • Gartner
 • Deloitte
 • Accenture
 • Capgemini
 • CIO
 • Forrester Research
 • Aberdeen Group
 • Archiv: