Výzkumná zpráva

Developersk projekty vyaduj vyspl ERP een

Skupina Crestyl psob na eskm trhu ji od roku 1996. Za tu dobu se propracovala mezi vedouc spolenosti vnujc se vstavb, prodeji a pronjmu rezidennch i komernch objekt. Dynamick rozvoj vznamnho developera si postupem asu vydal pozen a nasazen ERP systmu, kter doke pokrt jeho specifick poadavky. Nsledujc ppadov studie popisuje, jak se spolenost vypodala s realizac tohoto, pro ni netypickho IT projektu a jak zkuenosti naerpali jej odpovdn pracovnci z vbru, implementace a provozu vysplho ERP systmu s pipravenm oborovm eenm pro developery. ...(vce)
02.10.2012 - Petr Sodomka, Hana Klov

Komplexn telekomunikan sluby a jejich integrace v eskm ERP systmu

Spolenost Casablanca INT psob na telekomunikanm a IT trhu vce jak 16 let, a to jako ryze esk firma bez asti zahraninho kapitlu. Za tu dobu se propracovala mezi nejvznamnj telekomunikan poskytovatele v esk republice. Nsledujc ppadov studie popisuje projekt vbru a implementace ERP systmu, kter Casablanca INT pouila jako pten softwarovou infrastrukturu pro zpracovn kadodennch rutinnch agend a integraci specifickch een nezbytnch pro fungovn v oblasti telekomunikanch a IT slueb. ...(vce)
04.09.2012 - Petr Sodomka, Hana Klov

Mezinrodn komoditn obchody s podporou eskho ERP systmu

Akciov spolenost Metalimex pat mezi nejvznamnj podniky svho druhu v esk republice. V souasn podob psob od roku 1989, piem jej zaloen se datuje a do roku 1948, kdy byla zzena vyhlkou ministerstva obchodu. Metalimex se zabv mezinrodnm obchodem s barevnmi kovy, jejich polotovary, odpady a uhlm. V poslednch tech letech dosahuje vraznch hospodskch spch, a to jak z hlediska objemu zobchodovanch surovin, tak i treb, zisku a dalch finannch ukazatel. Nsledujc ppadov studie popisuje, jak spolenost pistoupila k vmn informanho systmu, pro nakonec zvolila een od tuzemskho vrobce a jak j tento nov ERP systm pomh dit kadodenn rutinn agendu, bez n by nemohla uskuteovat to podstatn - mezinrodn komoditn obchody....(vce)
10.08.2012 - Petr Sodomka, Hana Klov

Prmyslov armatury jako komplexn sluba v Helios Green

Spolenost LDM se ji dle jak 20 let zabv vvojem, produkc a servisem prmyslovch armatur. Vyrb pedevm regulan a pojistn ventily, tedy konstrukn prvky, bez nich se neobejde dn potrub. V esk Tebov, kde spolenost sdl, m vroba armatur vce jak stoletou tradici. Nsledujc ppadov studie popisuje, jak se tento prestin strojrensk podnik vypodal s vbrem a implementac informanho systmu a jak pnosy a zkuenosti zskal z jeho uvn....(vce)
01.06.2012 - Petr Sodomka

Nepekonateln servis v reii Helios Green

Akciov spolenost Prask sluby je dlouholetm zpracovatelem komunlnho odpadu. Zabv se tak itnm komunikac a silniskmi innostmi, kter zajiuje po cel esk republice. Nsledujc ppadov studie popisuje, jak se tto spolenosti da budovat podnikov informan systm a jak pnosy j plynou z dlouhodobho vztahu s nejvtm tuzemskm ERP producentem....(vce)
21.03.2012 - Hana Klov

Fze firem v prosted informanho systmu

Spolenost Atalian CZ je jedna z nejvznamnjch spolenost zabvajcch se komplexn sprvou budov, tzv. facility managementem. V souasnosti ji pat do nadnrodn francouzsk skupiny Atalian, jej potky sahaj a do roku 1944. Spolenost se rozvj velice dynamicky. M za sebou adu akvizic, a proto nen divu, e jejm hlavnm clem je mt podek. Podek ve vlastnm podnikn, organizaci prce mnoha stovek zamstnanc a tak ve firemnch datech a procesech, jak popisuje nsledujc ppadov studie....(vce)
24.01.2012 - Petr Sodomka, Hana Klov

esk ERP trh rostl nejmn za poslednch pt let

Jak kad rok, tak i letos pin Centrum pro vzkum informanch systm tenm asopisu IT Systems pehled eskho ERP trhu za posledn rok. Krom analzy dosavadnho vvoje se podvme na to, kterm dodavatelm se dailo nejlpe, a zhodnotme hlavn oekvan trendy. Koment k potencilu eskho trhu opt doplnme o vsledky aktulnho vzkumu eskho statistickho adu. ...(vce)
30.12.2011 - Petr Sodomka, Hana Klov

thl implementace SAP v automobilovm prmyslu

Spolenost LUKOV Plast pat k pednm eskm vrobcm plastovch, technickch a elektro komponent pro automobilov prmysl. Jej domnou je produkce vrobk s vy pidanou hodnotou, kter pedpokld nemal investice do inovace stvajcch a zavdn novch technologi. To se tk tak informanho systmu, o jeho pozen, nasazen a pnosech pro tuto vznamnou spolenost pojednv nsledujc ppadov studie....(vce)
04.12.2011 - Hana Klov, Petr Sodomka

Inovace, dynamika a kvalita ve vrob zdravotnickch prostedk

Spolenost POLYMED medical CZ se ji dle jak dvacet let zabv importem, vrobou, a prodejem pstroj a spotebnho materilu pro zdravotnictv. K jejm zkaznkm pat tm vechna zdravotnick zazen v esk republice. Vysoce inovativn postupy, kter mus firma promtat do svch proces, si vyaduj jejich pokroilou automatizaci a schopnost rychlho pizpsoben. Nsledujc ppadov studie pojednv o projektu implementace a pnosech modernho ERP systmu, pro jeho nasazen se spolenost rozhodla, aby mohla i nadle rst a zajiovat kvalitn vrobky a sluby pro sv zkaznky....(vce)
28.11.2011 - Hana Klov

Informan systm Vema pro Veletrhy Brno

Vznamn veletrn sprva si vybrala pednho dodavatele personlnch informanch systm. Vsledkem je bezpen a funkn komplex HR aplikac se zachovnm vazeb na ostatn intern systmy. Zaveden informanho systmu Vema umonilo spolenosti Veletrhy Brno na jedn stran etit nklady, na stran druh pln vyuvat novch, rozench monost v oblasti zen lidskch zdroj. ...(vce)
02.09.2011 - Tom Petr

Vroba asfaltovch izolanch materil se stoletou tradic

Dehtochema Bitumat vyrb a prodv ji vce jak sto let asfaltov izolan materily. Za tu dobu prola mnoha vlastnickmi i organizanmi zmnami, zatmco podstata vrobnch proces zstala zachovna. Firma pochopiteln nezstala stt na mst a prbn realizuje vznamn inovace. K jedn z nich pat bezesporu i pozen modernho ERP systmu, o jeho vbru, implementaci a pnosech pro organizaci pojednv tato ppadov studie....(vce)
11.08.2011 - Hana Klov

Konstrukce a vroba forem se stoletou tradic

Spolenost Frema vznikla v roce 1992 privatizac strojrenskho zvodu Svit. Je nstupkyn podniku, kter pvodn zaloil v roce 1903 Jan Antonn Baa. V souasn dob vyrb pedevm formy pro vrobky z plast a prye, pevn pak pro automobilov prmysl. Nsledujc ppadov studie popisuje, jak se spolenost, kter je typickm nstrojaskm podnikem, vypodala s vbrem a nasazenm modernho ERP systmu....(vce)
11.07.2011 - Petr Sodomka

zen zakzek v geologii, ekologickch slubch a vodnm hospodstv

Akciov spolenost Aquatest vznikla jako jedna ze dvou nstupnickch organizac sttnho podniku Stavebn geologie. Jak ji z obou nzv vyplv, jej hlavn innost je provdn inenrskch a konzultanch prac v oblasti geologie, vodnho hospodstv a odstraovn ekologickch zt. Nsledujc ppadov studie popisuje, jak takovto specifick spolenost nasadila a vyuv IS/ICT a jak doporuen pro ostatn organizace plynou ze zkuenost jejich manaer....(vce)
28.04.2011 - Hana Klov

ERP systm pro vrobce pikovch slvrenskch odlitk

Ppadov studie pojednv o projektu nasazen informanho systmu Karat ve spolenosti Prague Casting Services, kter vznikla na historickch zkladech znmho koncernu Walter. Studie popisuje nejen genezi vbru dodavatele a implementace systmu, ale pin tak zajmav zkuenosti astnk projektu, kter mohou bt cenn pro ostatn prmyslov podniky....(vce)
10.03.2011 - Hana Klov

Investin priority vrobnch podnik

Centrum pro vzkum informanch systm uzavelo rozshl kvalitativn vzkum v 50 vrobnch organizacch v R. Jeho clem bylo analyzovat vybran podnikov oblasti z hlediska vyuit informanch systm a technologi a definovn trend. Jednm z hlavnch tmat tohoto eten bylo objasnit investin priority vrobnch podnik do informanch systm a technologi. Strun pehled tch nejdleitjch fakt zjitnch v tto oblasti si mete pest v nsledujcm textu. Dal zvry studie nazvan "Vzkum stavu a poadavk na informan systmy a technologie ve vrobnch podnicch v R", z n pochz ne uveejnn fakta, si mete pest ve 2. vydn knihy Informan systmy v podnikov praxi, kter vychz v nakladatelstv Computer Press v polovin nora....(vce)
19.01.2011 - Petr Sodomka, Hana Klov

esk ERP trh roste i v obdob hospodsk krize

CVIS sleduje trendy na eskm trhu s ERP systmy ji od roku 2000. Kadoron pak uveejuje sv hodnocen a stanovisko k dlouhodobmu vvoji. V naem, ji tradinm shrnut vsledk aktulnho vzkumu se nejprve podvme na ERP trh jako celek, okomentujeme podly ve sledovanch segmentech a na zvr nabdneme n lokln pohled na hlavn trendy ve srovnn s globlnmi oekvnmi agentury Gartner. Vlastn daje tentokrt doplnme o vsledky uniktnho vzkumu provedenho eskm statistickm adem....(vce)
30.12.2010 - Petr Sodomka, Hana Klov

Informan systm pro vrobce ntrovch hmot

Akciov spolenost Colorlak je jednm z vrobc ntrovch hmot, kter zstal v rukou eskch vlastnk. Od roku 2006, kdy se spolenost rozhodla zavst nov informan systm, nabyla v oblasti podnikov informatiky mnoho novch zkuenost. Ty nejdleitj pin nsledujc ppadov studie, kter shrnuje cel proces definovn poadavk, vbru a implementace informanho systmu. Neopomj ani charakteristiku hlavnch pnos projektu a vhled rozvoje systmu do budoucna. ...(vce)
04.11.2010 - Dagmar ulov, Petr Sodomka

Vroba tradinch likr s podporou modernho informanho systmu

Spolenost Karlovarsk Becherovka je jedinm vrobcem bylinnho likru Becherovka. Ji vce ne deset let je soust nadnrodn spolenosti Pernod Ricard a distribuuje vrobky vech firem koncernu na esk trh. Jeden z nejstarch producent lihovch npoj t pi svm podnikn pedevm z tradice, dobrho jmna a respektovan znaky. Ke zmn informanho systmu se dokzal postavit radikln a pro jeho vybudovn dokonce vypracoval vlastn strategick pln....(vce)
14.04.2010 - Dagmar ulov, Hana Klov

Velk pnosy u mal zakzkov vroby bezpenostnch dve

Spolenost MRB Sazovice je vznamn esk vrobce bezpenostnch dve a zvsnch balkon. Jak ukazuje nsledujc ppadov studie, dky podpoe ze strukturlnch fond EU si me i relativn mal spolenost dovolit implementaci modernho robustnho ERP systmu. Pnosy takovho een jsou neoddiskutovateln, a to nejen pro samotnho vrobce dve, ale tak pro jeho zkaznky....(vce)
16.02.2010 - Dagmar ulov

Trendy eskho ERP trhu (koment k aktulnmu vvoji)

Nai kadoron inventuru trhu a vznamnch udlost v oblasti podnikovch aplikac zanme pohledem do aktulnch statistik Centra pro vzkum informanch systm. V poslednch pti letech pracujeme se vzorkem respondent a jm reprezentovanmi referencemi, kter pedstavuj dle naeho odhadu vce jak 95 % eskho trhu se standardnmi ERP aplikacemi dodvanmi formou klasickho implementanho projektu nebo formou pronjmu po internetu. A prv podle vzkum zaloench na takto rozshlm vzorku se poprv ukazuje, e trhu zan pomalu dochzet dech. Podvejme se nyn podrobnji, jak vypad souasn esk trh, a co zajmavho se udlo za posledn rok....(vce)
31.12.2009 - Petr Sodomka

Slvrenstv a strojrensk vroba pod taktovkou Helios Green

Ppadov studie popisuje nasazen ERP systmu Helios Green ve spolenosti ALW Industry, kter se zabv slvarenstvm a strojrenskou vrobou. Clem implementanho projektu bylo sjednotit datovou zkladnu firmy, zpstupnit informace o prbhu a aktulnm stavu obchodnho ppadu, zavst evidenci spoteby materilu, mezd a dalch nklad, rei a prce stroj na jednotliv zakzky a tvary. V neposledn ad poadovalo veden spolenosti promtnout zskan data do plnovn vroby a podpory rozhodovn na vech stupnch zen. Podvejme se, s jakmi specifiky se musel implementan tm vypodat a jakch pnos se mu podailo doshnout....(vce)
23.11.2009 - Hana Janiov, Hana Klov

QAD a japonsk zen vroby ve spolenosti Fuji Koyo Czech

Spolenost Fuji Koyo Czech je specializovanm vrobcem sloupk zen pro pedn automobilov vrobce, jako jsou TPCA, Nissan nebo Peugeot. I kdy je soust japonsk korporace, podailo se jejmu eskmu managementu prosadit pro zen podnikovch proces systm, kter ani matesk ani dn dcein spolenost nepouv - QAD Enterprise Applications. Podvejme se nyn, jak je toto pikov een ve firm vyuvno a jak jeho dodavatel, spolenost Minerva, splnil oekvn automobilovho subdodavatele....(vce)
20.10.2009 - Hana Klov

Pokroil een v kovovrob nadnrodn korporace

Spolenost Walker Pilana Magnetics je soust nadnrodn korporace, kter je jednm z nejvznamnjch svtovch dodavatel magnetickch upnacch systm. Spolenost Walker se svou vce ne stoletou histori postupn dobyla cel svt a prosadila geniln mylenku svho zakladatele v oblasti obrbn oceli. Jakm zpsobem se vypodala jej nejmlad poboka s nasazenm novho informanho systmu a co ji jet ek, popisuje nsledujc ppadov studie. ...(vce)
14.10.2009 - Dagmar ulov

Stav a vvoj telekomunikan a internetov infrastruktury

esk statistick ad zveejnil aktualizovan daje tkajc se stavu a vvoje infrastruktury v oblasti elektronickch komunikac v esk republice a ve svt. Poskytl k dispozici podrobn data o potu pevnch a mobilnch telefonnch linek, internetovch ppojek v R a ve svt od poskytovatel tchto slueb, kter jsou doplnna daji o rozen internetu v jednotlivch sektorech spolenosti, jako jsou domcnosti, podniky, veejn sprva, zdravotnick zazen a koly, a o daje o jednotlivcch pouvajcch mobiln telefon a internet....(vce)
27.07.2009 - Martin Mana

S nkladem a na konec svta

Spolenost Truck Trade pat mezi nejvznamnj dealery nkladnch vozidel znaky DAF na eskm trhu. V portfoliu innost firmy pat mezi zkladn sluby tak servis prodanch nkladnch vozidel vetn monosti zapjen nhradn soupravy zkaznkovi po dobu opravy. Prodej vozidel a nhradnch dl vetn poskytovn servisu a pjovn jasn definovalo poadavky na nov informan systm. Podvejme se, jak si s tmto kolem poradila spolenost Karat Software jako dodavatel komplexnho een....(vce)
03.02.2009 - Eva Voechov

ERP systmy v komplexn vrob

Souasn problmy ve svtov ekonomice zapinily, e se sniovn nklad stalo pro vrcholov manaery nejvy prioritou, kter dnes stoj za vtinou iniciativ IT dodavatel. ERP systmy pitom nejsou dnou vjimkou. V roce 2008 publikovala prestin analytick agentura Aberdeen Group studii nazvanou "ERP systmy v komplexn vrob", kter mj. odhalila, e tlak na sniovn nklad posouv do poped oblast zlepovn servisnch slueb jako hlavn strategii vrobnch organizac pi vyuit ERP systm. ...(vce)
13.01.2009 - Dagmar ulov, Petr Sodomka

Aktuln trendy vvoje eskho ERP trhu (2. vydn)

Na zvr kalendnho roku pinme naim tenm analytickou studii vnovanou trendm a vvoji eskho ERP trhu. Vydali jsme ji opt v elektronick podob, a to jako 2. aktualizovan a doplnn vydn studie z roku 2007. Tato studie shrnuje vechny dleit vsledky z vzkumu eskho ERP trhu, kter CVIS provedl v letech 2006 - 2008. Na celkem 56 stranch textu rozdlenho do 35 kapitol a doplnnho 24 grafy najdete komplexn hodnocen nabdky eskho ERP trhu, vetn odhadu trnch podl, charakteristiky obchodnch model, hodnocen nabdky trhu pro prmyslov podniky, mal a stedn velk firmy, komplexnho pehledu poskytovanch oborovch een, charakteristiky cenovch aspekt, predikce hlavnch trend vvoje a analzy servisnch slueb nabzenm k ERP systmm. ...(vce)
31.12.2008 - Petr Sodomka, Hana Klov, Eva Voechov

Ovocn osven z jin Moravy

Spolenost Linea Nivnice pat mezi piky npojovho prmyslu v esk republice. Nosnm pilem jejho vrobnho programu je produkce ovocnch v, nektar a npoj, v n firma zaujm dominantn postaven na eskm trhu. Setkvme se s n kad den v supermarketech pod znakou Hello. Jak se dostane erstv ovoce v podob chutnho npoje a k zkaznkovi? Jak doke vrobce uspokojit poadavky velkoobchodu a dodat produkty vas a v nleit kvalit? Na tyto otzky a dal zajmavosti vm odpovme v nsledujc ppadov studii....(vce)
13.10.2008 - Eva Voechov

Manaersk systm TOP-RIS ve spolenosti Baa

Studie popisuje proces vbru a stanoven poadavk na nasazen manaerskho informanho systmu v akciov spolenosti Baa. Popisuje zkladn funkcionalitu een a seznamuje s jeho pnosy, zejmna v oblasti zen ekonomiky a uivatelskho komfortu. Studie ukazuje, e i svtov korporace me lokln nasadit tuzemsk softwarov een a pitom doshnout poadovanch vsledk a pnos....(vce)
07.10.2008 - Jarmila Chmelov

Nvody na kl do celho svta

Spolenost Z Studio nabz komplexn een vroby nvod, a to v mnoha jazykovch mutacch pro zkaznky z celho svta. Vce ne 10 let poskytuje tuto slubu pod jednou stechou, a to od pekladu nvodu, pes jeho grafick een a tisk, a po dopravu k zkaznkovi. Podvejme se, jak se podailo skloubit vechny tyto odlin a dynamicky se rozvjej innosti dohromady v rmci jednoho integrovanho informanho systmu. ...(vce)
07.08.2008 - Eva Voechov

Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Odkazy - prav sloupec


 • Odbr novinek
 • Partnei webu:
 •  
 • Aktuln akce CVIS:


 •  
  Informan systmy
  v podnikov praxi
  (2. aktualizovan a rozen vydn)
   

 • Nejtenj lnky:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Pehledy informanch systm 

   ERP systmy
    

   Plnovn a zen vroby
    

  3. SSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brn
  6. Systemonline.cz
  7. Vzkum a vvoj v R
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. iv
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databzov svt
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: