Výzkumná zpráva

S modernm ERP systmem na esk prmyslov nebe

Ppadov studie shrnuje zkuenosti z implementace ERP systmu ve spolenosti Bene a Lt. Tato akciov spolenost m dlouholetou tradic ve slvrenstv a v souasnosti pedstavuje skuten symbol spchu a prosperity. Zkladn pile jejho rozvoje jsou zaloeny na propojen historickch koen, progresivnho stylu zen a modernch informanch technologi. Od roku 2005 spolenost vyuv informan systm Karat. Vce jak tlet zkuenosti ukazuj, e ani elitn vrobn podnik se nemus obvat softwaru a slueb od tuzemskho producenta, ba dokonce: me pro nj pedstavovat vznamnou oporu pi efektivnm rstu v siln konkurennm prosted....(vce)
17.04.2008 - Hana Klov - 1 koment.

Podniky v Evrop ohrouj sv vztahy se zkaznky

Evropsk firmy mus jednoznan inteligentnji pouvat informace, aby splnily oekvn veejnosti. Tento zvr pinesl przkum zadan spolenost Oracle agentue DLC Research, v nm bylo dotazovno 1 500 zkaznk a 250 manaer kontaktnch center ve Velk Britnii, Francii, Nmecku, Nizozem, Belgii, Lucembursku, vdsku a Dnsku. Przkum odhalil obrovskou propast mezi oekvnm zkaznk ohledn poskytovanch slueb a tm, jak jsou firmy vybaveny tato oekvn plnit....(vce)
14.03.2008 - Kamil Pittner

Aktuln trendy vvoje eskho ERP trhu (zvren st)

Ve druh, zvren sti pinme nkter vybran vsledky vzkumu eskho ERP trhu a nabzme pehled obsahu cel studie. Kolektivn lenov a partnei Centra pro vzkum informanch systm najdou pln znn studie vetn t podrobnch pehledovch tabulek s nabdkou ERP systm a doprovodnch slueb na eskm trhu ke staen po pihlen do vnitn sekce www.cvis.cz. Zskat tuto studii mohou i nelenov. Pro bli informace o podmnkch pite na e-mailovou adresu info@cvis.cz....(vce)
30.12.2007 - Petr Sodomka

Aktuln trendy vvoje eskho ERP trhu (1. st)

V zvru roku 2007 pinme naim tenm posledn analytickou studii nazvanou Aktuln trendy vvoje eskho ERP trhu. Tato studie shrnuje vechny dleit vsledky z vzkumu eskho ERP trhu, kter CVIS provedl v letech 2006 a 2007. Na celkem 40 stranch textu rozdlenho do 27 kapitol a doplnnho 20 grafy najdete komplexn hodnocen nabdky eskho ERP trhu, vetn odhadu trnch podl, charakteristiky obchodnch model, hodnocen nabdky trhu pro prmyslov podniky, mal a stedn velk firmy, komplexnho pehledu poskytovanch oborovch een, charakteristiky cenovch aspekt, predikce hlavnch trend vvoje a analzy servisnch slueb nabzenm k ERP systmm. ...(vce)
25.12.2007 - Petr Sodomka

Aktuln trendy vvoje eskho trhu Business Intelligence (zvren st)

esk trh s aplikacemi Business Intelligence je, podobn jako svtov trh, irok a nepehledn jak co do potu, tak i typ dostupnch produkt a technologi. Druhou, zvrenou st studie jsme proto vnovali charakteristice trhu, pehledu nabzench BI platforem a dlch komponent vyuvanch pi tvorb manaerskch informanch systm. V tto sti studie rovn uvdme a komentujeme vsledky vzkumu eskho BI trhu, sten ji uveejnn v knize Informan systmy v podnikov praxi z roku 2006, kter jsme aktualizovali na zklad eten provedench v letonm roce....(vce)
06.11.2007 - Petr Sodomka

Aktuln trendy vvoje eskho trhu Business Intelligence (1. st)

Centrum pro vzkum informanch systm se analze eskho trhu Business Intelligence vnuje ji od roku 2002. Studie Aktuln trendy vvoje eskho trhu Business Intelligence, pin ve sv prvn sti odpov na otzku, jak by ml vypadat modern manaersk informan systm a jak pnosy by ml poskytnout svm uivatelm. Ve druh sti nabdne souhrn hlavnch vsledk vzkumu eskho BI trhu aktualizovanch na zklad eten provedench v letonm roce. Kolektivn lenov a partnei Centra pro vzkum informanch systm zskaj pln znn studie vetn pehledov tabulky s BI platformami a vybranmi obchodnmi BI eenmi na eskm trhu....(vce)
28.10.2007 - Petr Sodomka - 4 komente.

Servisn sluby k ERP systmm na eskm trhu

Systmov integrace nen pouze zleitost dodvky a nasazen informanho systmu a potebnch technologi u zkaznka. Systmov integrtor m za kol spolen s podnikovmi manaery a analytiky vytvoit efektivn fungujc een po celou dobu jeho ivotnho cyklu. Proto tak nabz celou klu slueb, a u se jedn o analzu proces a informanch poteb, nvrh een i zen rizik pi realizaci i rutinnm provozu systmu. K tm nejpodstatnjm a zrove velmi podceovanm pat servisn sluby k produktu. Proto jsme letos poprv pipravili pehled trhu servisnch slueb, kter jsou nabzeny k ERP systmm jako zkladn aplikan podnikov infrastruktue....(vce)
21.08.2007 - Hana Klov

Uitn hodnota a nklady na ERP een podle Aberdeen Group

Analytick spolenost Aberdeen Group uveejnila v ervenci dv zajmav vzkumn zprvy nazvan Celkov nklady na vlastnictv ERP u stedn velkch spolenost a Nklady na funknost ERP een. Pknch vsledk doshly pedevm spolenosti QAD, Lawson, Infor Global Solutions a Epicor. Podvejme se ble na nkter dleit aspekty tchto dvou studi....(vce)
19.08.2007 - Petr Sodomka

Pekky rozvoje velkoobchodn distribuce v celosvtovm mtku

Spolenost Lawson Software vydala novou zprvu nazvanou Pekky rozvoje velkoobchodn distribuce, kter popisuje adu promnlivch trend v oblasti velkoobchodn distribuce a doporuuje strategie, kter by mli vedouc pracovnci zvit z dvodu poslen rozvoje a konkurenceschopnosti velkoobchodnch distribunch spolenost. Zprva vychz z przkumu, kter provedla spolenost Pembroke Consulting na objednvku spolenosti Lawson Software....(vce)
10.07.2007 - Ivan Rendl, Vtzslav Hork

Zakzkov een pro vrobce obal z hladk lepenky

Ppadov studie popisuje nasazen tet generace podnikovho informanho systmu Toptisktor 3 ve spolenosti Toptisk. Studie pin charakteristiku vvoje informanho systmu v organizaci, cle aktulnho inovanho projektu, specifikaci poteb spolenosti podnikajc v obalovm prmyslu a shrnut pnos plynoucch z implementace....(vce)
03.05.2007 - Martina Durnov, Irena Jakeov, Zora Lpov

Nejvznamnj faktory ovlivujc firemn strategii pe o vrobn prostedky

Podle nov studie spolenosti Lawson Software jsou hlediska bezpenosti podniku, zvench nrok na provozuschopnost vrobnch prostedk a dopad innosti na ivotn prosted nejvznamnjmi faktory ovlivujcmi firemn strategii pe o vrobn prostedky. Celosvtov studie pod nzvem Strategic Asset Management Across the Organization Delivers a Compelling Return byla financovan spolenost Lawson Software a provdn agenturou Industry Direct. Studie zahrnuje 189 respondent z Evropy, Austrlie, Novho Zlandu a USA, vyvjejcch aktivity v oblasti slueb, dlnho prmyslu, procesn vroby a dopravy....(vce)
18.04.2007 - Ivan Rendl

Informan systm pro Dm dt a mldee

Ppadov studie pin poznatky o nvrhu, struktue, naprogramovn, zprovoznn a uivatelskm vyuit informanho systmu pro zhruba 50 uivatel mal pspvkov organizace. Uveden informan systm je realizovn ve vvojovm prosted VisualFoxPro 9.0 a provozovn na platform Windows Server 2003. st uivatel k systmu pistupuje pes internet prostednictvm vzdlen plochy, st uivatel vyuv namapovan sti serverovho disku ve vlastnm PC. ...(vce)
20.03.2007 - Rudolf Jaloveck

Hodnocen efektivnosti implementace SAP Business One

Implementace podnikovho informanho systmu pedstavuje dleit krok ovlivujc vechny podnikov oblasti. Ppadov studie ze spolenosti TVD-Technick vroba pojednv o implementanm projektu SAP Business One, kter byl zamen na zven efektivnosti podnikovch proces. Na studii je zajmav pedevm vbr hodnotcch ukazatel a zpsob jejich vyuit pi hodnocen projektu nasazen SAP Business One....(vce)
25.02.2007 - Pavel Hrnik - 2 komente.

Jak uspt s Malou vrobou v reklamnm prmyslu

Spolenost Grapo se zabv reklamn innost a vrobou tiskovch stroj. Ob aktivity vyaduj rozdln pstup k zen a kladou tak odlin poadavky na informan systm. Skloubit ob innosti v rmci jednoho softwarovho een - tak znl kol pro spolenost Karat Software, kterou si management Grapo zvolil jako dodavatele informanho systmu. Podvejme se, jak zkuenosti a nov pleitosti tento implementan projekt pinesl pro zkaznka....(vce)
11.02.2007 - Hana Klov

Informan Systm elezninej Vleky

Informan systm pre eleznin vleky je vysoko pecializovan systm uren pre prevdzkovateov vetkch typov koajovch vleiek. Jeho lohou je evidovanie komplexnej informcie o pohybe vozov na vleke za elom zabezpeenia spoahlivej prevdzky s cieom spenej prepravy vrobkov podniku po eleznici k zkaznkovi. tdia popisuje vyuitie jednotlivch funkci informanho systmu elezninej vleky, spsob innosti a vzahy s internm i externm prostredm. ...(vce)
04.02.2007 - Eleonra Strakov

Vyuvn elektronickho trit adem prce ve Vykov

Pi hospodaen s veejnmi financemi je teba zajistit co nejvt hospodrnost a transparentnost nakldn s veejnmi financemi. Jednm z konkrtnch opaten v tto oblasti je na zklad usnesen Vldy R povinnost vech sprvc kapitol sttnho rozpotu, vetn ad prce, uskuteovat veker objednvky a nkupy informanch a komunikanch technologi prostednictvm elektronickho trit. Studie pin zkuenostmi pi vyuvn elektronickho trit adem prce ve Vykov....(vce)
19.12.2006 - Helena Hlov, Jarmila Mkov, Jana Prochzkov

Jak uspt v podnikn na svtovm trhu s eskm ERP systmem

Spolenost Adler, jednika na eskm trhu reklamnho textilu podnikajc v mezinrodnm mtku, letos spn uvedla do provozu informan systm Karat. Hlavn rysy implementanho projektu a zhodnocen pnos informanho systmu pro uivatelskou organizaci pin nsledujc ppadov studie....(vce)
03.11.2006 - Hana Klov

Zavdn informanho portlu Msta Uhersk Hradit

Studie popisuje dvody vzniku a zavdn informanho portlu Msta Uhersk Hradit. Je zamena pedevm na zhodnocen pnos a rizik spojench s fungovnm portlu, pin vak tak zhodnocen situace ped jeho zavedenm a sleduje prbh realizace. Zvrem uvd budouc plnovan vvoj portlu....(vce)
17.10.2006 - Lenka Brzdilov, Veronika Bilkov

Klinick informan systm CLINICOM v Mstsk nemocnici Ostrava

Ppadov studie popisuje prbh zavdn nemocninho informanho systmu CLINICOM spolenosti SMS v Mstsk nemocnici Ostrava. Informan systm je uren zejmna pro zdravotnick zazen poskytujc akutn nemocnin pi....(vce)
23.09.2006 - Anna Prokopiu - 1 koment.

Helios Orange ve Svobodnm celnm psmu Free Zone Graddo

Ppadov studie popisuje proces vbru a stanoven poadavk na implementaci informanho systmu Helios Orange. Helios Orange byl vybrn jako platforma pro realizaci celn agendy ve Svobodnm celnm psmu Free Zone Graddo. Jeho kolem je zabezpeovat een vekerch poadavk souvisejcch s mezinrodnm obchodem a zajiovat bezproblmov nepetrit penos dat mezi deklaranty a Celnm adem....(vce)
06.09.2006 - Zdenk Bbek - 2 komente.

Microsoft Dynamics NAV v distribuci inzertnch asopis

Ppadov studie popisuje nasazen ERP systmu Microsoft Dynamics NAV ve spolenosti EastMedia. Dynamics NAV zajiuje veker jeji obchodn procesy s nslednou analzou dat a sledovn distribuce asopis pomoc laserovch terminl. Tm pomh zefektivnit prci pi vekerch obchodnch a distribunch operacch....(vce)
09.08.2006 - Ludmila Bittnerov

Implementace systmu BNS - AB ve spolenosti PNS

Ppadov studie pojednv o implementaci vkonnho analytickho a plnovacho systmu Business Navigation System - Analyser, Builder (BNS - AB) - produktu MIS ALEA do ERP architektury ve spolenosti PNS. Studie popisuje systm, stav v roce ped jeho zavedenm a nslednou implementaci s pedpokldanmi pnosy....(vce)
20.07.2006 - Radek Soukup

Outsourcing v nbytkskm prmyslu

Aliance Jitona-Tusculum pedstavuje korporaci s nejvtm potencilem v oblasti vroby nbytku v esk republice. Nsledujc studie popisuje, jak spolenost dospla ke kompletnmu outsourcingu informanho systmu a jak pnosy pro jej podnikn znamen....(vce)
05.06.2006 - Zdenk Smsitel

Integrace rznch typ vroby informanm systmem ve Strojrnch Tinec

Ppadov studie popisuje nasazen informanho systmu Infor ERP SyteLine ve spolenosti Strojrny Tinec. Uniktnm rysem tohoto projektu byla integrace dat, propojen rznch typ vroby a zaveden een pro zen a plnovn vroby. ...(vce)
29.04.2006 - Jan Sikora

Implementace e-podatelny na mstsk ady

Zizovn elektronickch podatelen je jeden z konkrtnch krok pi zkvalitovn vkonu veejn sprvy, zejmna s ohledem na zajitn permanentn monosti podvat orgnm sttn sprvy poadovan dokumenty a dosti. Ve spojen s principem vyuvn zaruenho elektronickho podpisu je vytvoen zklad pro pechod k bezpaprovmu kontaktu oban-sttn sprva, ppadn mezi orgny sttn sprvy....(vce)
16.02.2006 - Jitka Markusov, Jana Miklasov

Komunikan centrum esk pojiovny

Ppadov studie popisuje spnou realizaci projektu komunikanho centra u ldra eskho pojistnho trhu, esk pojiovny. Studie popisuje vlastnosti komunikanho centra s drazem na technologick aspekty een a zvrem pin zhodnocen pnos projektu. ...(vce)
29.11.2005 - Klra Tesaov, Veronika Hokov, Veronika Mokov

Vyuitie informanho systmu MAX v spolonosti Strojstav

tdia sa zaober pouvanm ERP systmu SSA MAX v akciovej spolonosti Strojstav, Nov Mesto nad Vhom. Zameriava sa predovetkm na aplikciu subsystmov Kontrukcia a Technolgia a popisuje presn postup spracovania vrobnej dokumentcie v podniku....(vce)
17.11.2005 - Ivana Valoviov, Alena Zbukov

Nasazen manaerskho systmu MIK ve spolenosti ARAMARK

Ppadov studie popisuje nasazen manaerskho informanho systmu ve spolenosti, kter psob v oblasti hromadnho stravovn. Studie popisuje poadavky, specifika reportingu u tto spolenosti a zpsob jejich een v modelu zaloenm na technologii MIK-OLAP....(vce)
18.10.2005 - Tom Vykoukal

Implementace CRM ve spolenosti SECAR Bohemia

Ppadov studie popisuje spnou realizaci CRM projektu, jeho podstatnm rysem je dosaen nvratnosti vloen investice. Studie pin pedevm podrobnou analzu poteb zkaznk, popis proces a vyuit prostedk IS/IT. Zvrem nabz zhodnocen pnos a pedpoklad pro budouc vvoj projektu....(vce)
04.10.2005 - Veronika Jank

Co me pinst zaveden SCM ve velkm vrobnm podniku?

Ppadov studie popisuje poznatky plynouc ze zaveden systmu Supply Chain Management v jednom z nejvtch vrobnch podnik v esk republice, spolenosti Barum Continental v Otrokovicch. Rozebr pnosy a rizika SCM z pohledu logistiky, financ, lidskch zdroj, IT, obchodu a vroby. Autoi lnku se astnili implementace a hodnot tak cel proces z vlastn zkuenosti....(vce)
24.09.2005 - Zdenk Novk, Robert Laga

Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Odkazy - prav sloupec


 • Odbr novinek
 • Partnei webu:
 •  
 • Aktuln akce CVIS:


 •  
  Informan systmy
  v podnikov praxi
  (2. aktualizovan a rozen vydn)
   

 • Nejtenj lnky:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Pehledy informanch systm 

   ERP systmy
    

   Plnovn a zen vroby
    

  3. SSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brn
  6. Systemonline.cz
  7. Vzkum a vvoj v R
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. iv
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databzov svt
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: