Výzkumná zpráva

Microsoft Navision pomh pi vrob a distribuci potravin

Ppadov studie pojednv o nasazen een Microsoft Business Solutions - Navision ve spolenosti TIMEX. Navision zde zajiuje sledovn potravin ve vech fzch vroby, zpracovn a distribuce a souasn pomh zefektivnit prci pi vekerch skladovch a prodejnch operacch....(vce)
22.08.2005 - Ludmila Bittnerov - 1 koment.

Integrace podnikovch aplikac (zvren st)

V zvren sti studie pinme diskusi odbornk nad nejdleitjmi otzkami integrace podnikovch aplikac....(vce)
19.07.2005 - Petr Sodomka, Jaromr Hab

Integrace podnikovch aplikac (2. st)

Ve druh sti studie odpovme na otzku, jak funguj a co nabzej modern integran platformy. Zhodnotme tak monost vyuit datovch sklad pi integraci podnikovch aplikac....(vce)
04.07.2005 - Petr Sodomka, Jaromr Hab - 1 koment.

Integrace podnikovch aplikac (1. st)

Tet analytick studie CVIS, zabvajc se integrac podnikovch aplikac, m ponkud skromnj cl, ne pedchzejc analzy eskho ERP a APS/SCM trhu. Jejm kolem je odpovdt na ti zkladn otzky: Pro je nutn integrovat podnikov aplikace, jak funguj a co nabzej modern integran platformy a zda lze vyut datovch sklad pi integranm procesu. Studie je doplnna aktulnmi daji z przkumu trhu provedenho spolenost Gartner a diskus s odbornky na problematiku systmov integrace v eskch podnicch....(vce)
24.06.2005 - Petr Sodomka, Jaromr Hab

SyteLine v esk zbrojovce: efektivn plnovn a zen vroby

Ppadov studie pojednv o implementaci informanho systmu SyteLine v akciov spolenosti esk zbrojovka, Uhersk Brod. Tento projekt byl zamen pedevm na een problm spojench s plnovnm a zenm vroby. Studie zahrnuje tak podrobn hodnocen pnos implementace SyteLine pro zkaznka, vetn analzy silnch a slabch strnek, pleitost a hrozeb....(vce)
15.06.2005 - Ladislav Lisnk - 1 koment.

Strategie implementace Microsoft Axapta ve spolenosti Amer-Sil

Ppadov studie ze spolenosti Amer-Sil se zabv motivy vedoucmi k implementaci ERP systmu a sledem innost, jejich elem je zprovoznn tohoto systmu v podniku....(vce)
21.05.2005 - Michal ha

Inovace informanho systmu v eskoslovensk obchodn bance

Ppadov studie pojednv o nasazen informanho systmu SAP do architektury ERP v eskoslovensk obchodn bance. Studie popisuje stav v roce 2003 ped implementac SAP a nsledn nvrh a zaveden tohoto informanho systmu potkem roku 2004. Dle pin informace o prbhu aktulnm projektu - nasazen datovho skladu....(vce)
07.05.2005 - Duan Indra

Dochzkov a pstupov systm v podniku Cukrovar Prosenice

Dochzkov a pstupov systm s propojenm do podnikovho informanho systmu je v praxi vyuvn stle astji. Tento systm umouje mj. okamit a zptn pehled ptomnosti pracovnk, hldn prchodu vybranch osob, export daj do mzdovho programu a dal innosti. Studie ukazuje monosti nasazen takovho systmu vetn vyslen pedpokldanch spor a nklad na alternativn een....(vce)
20.04.2005 - Lenka Vov

Implementace IS KARAT v Rodinnm pivovaru Bernard

Ppadov studie popisuje nasazen informanho systmu KARAT v akciov spolenosti, Rodinnm pivovaru Bernard vetn podrobn rekapitulace pnos z implementace odrejcch poteby npojovho prmyslu, resp. pivovarnictv....(vce)
29.03.2005 - Petr Sodomka, Ladislava Koskov

Informan systm pro zen obchodn sluby v pojiovn Kooperativa

Studie pojednv o vyuit informanho systmu Infoportl, kter slou pro zen obchodn sluby v akciov spolenosti Kooperativa, pojiovna, agentura Zln. Tento systm na zklad dat exportovanch datovou pumpou z provoznho systmu informuje jednotliv obchodn zstupce o jejich inkasnch i neinkasnch intervencch, stornovanch pojistnch smlouvch, hlench pojistnch udlostech, stavu jejich pojistnho kmene a mnoha dalch dleitch dajch. ...(vce)
13.03.2005 - Jan Kov, Frantiek Kocin

Vyuit MS Access pro sledovn vroby v ZPS-FN

O MS Access existuje ada falench pedstav. Velkou pednost tto relan databzov platformy je pln kompatibilita a pipravenost pro spoluprci s ostatnmi produkty MS Office. Access lze pout jak pro tvorbu sloitch aplikac, tak i pro bn poteby podnik. Ppadov studie ze spolenosti ZPS-FN je zajmav tm, e ukazuje vyuit jednoduch nenkladn softwarov aplikace na mst, kde byste oekvali nasazen sofistikovanho ERP een. ...(vce)
04.03.2005 - Vladislav Vetula - 2 komente.

CarNet: mobiln objekty po kontrolou

Studie pojednv o monostech komplexnho systmu sluby CarNet vetn jeho ekonomickch pnos pro uivatele. Tento systm slou k zznamu pohybu mobilnch objekt. Jeho vyuit je dnes ji velmi irok, a to jak pro sledovn firemnch, tak soukromch vozidel. ...(vce)
23.02.2005 - Radim Januka - 1 koment.

Kanbanov systm ve spolenosti TPCA Czech

Studie pojednv o relativn jednoduchm a zrove efektivnm zpsobu zen toku a objemu zsob pomoc kanbanovch karet. V vodu je obecn popsna funknost kanbanovho systmu jako takovho. Na nj navazuje popis zen prostednictvm kanbanu ve spolenosti Toyota Peugeot Citron Automobile Czech....(vce)
17.02.2005 - Radim Fuksa - 2 komente.

Vc a prodejn technologie na KARATu

Ppadov studie popisuje nasazen informanho systmu KARAT ve spolenosti NOVUM. Hlavnm clem realizace tohoto projektu bylo nahradit zastaral een modernm, technologicky vysplm softwarem, kter by umonil zpesnit pohled na dl sti cel spolenosti prostednictvm vyhodnocovn kmenovch dat....(vce)
24.01.2005 - Ladislava Koskov, Jaromr Hab - 1 koment.

Bezkontaktn tagov identifikace ve spolenosti Agentura-D

Identifikan minisystm pro sledovn zakzek pedstavuje nstroj, kter napomh sledovat a vyhodnotit vrobn a kolov procesy uvnit spolenosti. Studie pin zhodnocen vsledk implementace Identifikanho minisystmu Bezkontaktn tagov identifikace - BTI_VMmS - ve spolenosti Agentura-D. ...(vce)
04.01.2005 - Jozef ha, Jana Veselkov, Jana Vlkov

Analza eskho APS/SCM trhu (zvren st)

V zvren sti na analzy se zamme na nov technologie, kter nachzej uplatnn v APS/SCM systmech. Vnovat se budeme tak monostem integrace APS/SCM systm s ERP systmy. Na zvr pinme shrnut vech dleitch trend, kter lze do budoucna pravdpodobn oekvat....(vce)
14.12.2004 - Jaromr Hab, Petr Sodomka - 3 komente.

Analza eskho APS/SCM trhu (2. st)

Ve druh sti na analzy se zamme na metody zen, kter nachzej uplatnn v APS/SCM systmech. Vnovat se budeme nejen situaci na eskm trhu, ale tak pnosm a rizikm plynoucm z nasazen APS/SCM systm. Opt jsme poloili nkolik otzek odbornkm z dodavatelskch firem....(vce)
04.12.2004 - Jaromr Hab

Rozvoj e-governmentu brzd nedostaten informan a komunikan infrastruktura

Spolenost Oracle Corp. oznmila hlavn zvry zprvy agentury Economist Intelligence Unit (EIU) o pokroku novch lenskch zem EU v oblasti e-governmentu. Pestoe nkter lensk zem, zejmna Estonsko, esk republika a Slovinsko, doshly obdivuhodnho pokroku v projektech e-governmentu, nedostaten informan a komunikan infrastruktura a nedostatek kvalifikovanch pracovnk vn brzd rozvoj tchto projekt v regionu. ...(vce)
20.10.2004 - Marta Lipovsk, Zdena Mallinu

Analza eskho APS/SCM trhu (1. st)

Clem uveejnn analytick studie zabvajc se APS/SCM aplikacemi, kterou vm, tenm, prv pedkldme, nen pouze komentovat vvoj trhu a monosti specializovanch informanch systm. Rdi bychom poukzali na vechny dleit souvislosti, bez nich, podle naeho nzoru, nelze spn APS/SCM aplikace v praxi vyut. ...(vce)
15.10.2004 - Jaromr Hab, Petr Sodomka

Analza eskho ERP trhu (zvren st)

Posledn st na studie pin zhodnocen celkovho vvoje globlnho ERP trhu. Analzu uzavr shrnut vech dleitch globlnch trend a faktor ovlivujch rozvoj ERP koncepce, kter podle naeho nzoru, lze do budoucna pravdpodobn oekvat. K zvren diskusi jsme tentokrt pizvali zstupce svtovch ERP korporac, Martina Bednra (SAP R), Martina Illnera (Oracle Czech) a Ernieho Eichenbauma (SSA Global). ...(vce)
09.09.2004 - Petr Sodomka - 1 koment.

Przkum odhalil mezery pi plnn podmnek Basel II

Spolenosti Risk Waters Group a SAS Institute, ldr v oblasti business intelligence, oznmily vsledky celosvtovho przkumu mezi vce ne 250 finannmi institucemi, kter se zabval otzkami een kreditnch a operanch rizik pi poskytovn finannch slueb. ...(vce)
30.08.2004 - Zoltn Straovsk

Analza eskho ERP trhu (4. st)

V pedposledn, tvrt sti analzy se budeme vnovat hodnocen nabdky tuzemskch ERP een a aspektm konkurenceschopnosti jejich producent. V tomto kontextu tak popeme obchodn modely systmov integrace ERP een a zhodnotme cenov relace nabdky naeho trhu. K zvren diskusi jsme tentokrt pizvali zstupce eskch softwarovch firem, kte sv podnikn spojili s vvojem a prodejem vlastnch ERP systm. ...(vce)
16.08.2004 - Petr Sodomka - 2 komente.

Analza eskho ERP trhu (3. st)

Nezbytnou soust kadho ERP systmu je jeho hardwarov a softwarov platforma. Dleitou roli tak hraj modern technologie, pinejc zkaznkovi pidanou hodnotu nap. v podob integrovanch standard pro vmnu dokument i monosti mobilnho pstupu k podnikovm aplikacm. Na vvoj v tchto oblastech se zamme v nsledujc, tet sti na analzy....(vce)
13.08.2004 - Petr Sodomka - 1 koment.

Analza eskho ERP trhu (2. st)

Ve druh sti na analzy se zamme na podporu manaerskho rozhodovn v ERP systmech, pedevm pak na monosti integrace konceptu Balanced ScoreCard. Na zvr jsme opt poloili nkolik otzek odbornkm z praxe - tentokrt zstupcm dodavatelskch firem....(vce)
09.08.2004 - Petr Sodomka, Hana Klov

Analza eskho ERP trhu (1. st)

Centrum pro vzkum informanch systm uskutenilo stejn jako v pedchozch tyech letech przkum eskho ERP trhu. Vem tenm, kte nemli monost pest si jeho analzu v asopisech vydavatelstv Computer Press, nabzme kompletn pehled aktulnho vvoje, vetn souhrnnch grafickch vsledk dotazovn, nezkrcench koment a anket tak, jak jsme je zskali od naich respondent. lenm CVIS bude navc k dispozici kompletn pehledov tabulka ERP trhu, a to i s daji, kter doposud nebyly publikovny....(vce)
03.08.2004 - Petr Sodomka - 1 koment.

Money S3 a Stereo 2004: polemika nad hodnocenm aplikac

MVDr. Antonn Kozdera, CSc., daov poradce . 1844 a pedseda dozor rady Cgler software, reaguje na lnek "Money S3 a Stereo 2004: uivatelsk srovnn ekonomickch aplikac". Uvd na pravou mru nkter nepesnosti a polemizuje se zvry hodnocen Money S3. K pochybnostem nad obsahem hodnocen se vyjdili tak autoi pvodnho lnku Martin Belko a Romana Fojtkov. ...(vce)
23.06.2004 - Antonn Kozdera, Martin Belko, Romana Fojtkov

Ve slubch prezidenta republiky

Ppadov studie popisuje aktuln projekt nasazen personlnho informanho systmu VEMA na Praskm hrad. Studie je oproti titn verzi uveejnn v kvtnovm sle asopisu Ebiz obohacena o dosud neuveejnn podrobnosti....(vce)
04.06.2004 - Petr Sodomka

Money S3 a Stereo 2004: uivatelsk srovnn ekonomickch aplikac

Autoi ve svm lnku porovnvaj dva asto vyuvan ekonomick informan systmy Money S3 a Stereo 2004. Z pohledu etnho hodnot uivatelsk prosted, srovnvaj jednotliv moduly a popisuj zkladn rozdly v zadvn doklad a tovn. ...(vce)
01.06.2004 - Martin Belko, Romana Fojtkov - 1 koment.

Tenk klient ve slubch restrukturalizace spolenosti Skanska CZ

Studie pojednv o vyuit technologie tenkho klienta pi restrukturalizaci spolenosti Skanska CZ. "Tenkologie" tedy nemus bt pouze dalm slovnm novotvarem bez vcnho obsahu, ale ve sv podstat se me stt oznaenm pro vznamn nstroj zvyovn konkurenceschopnosti eskch podnik....(vce)
19.05.2004 - Marie Koutsk, Michaela Kolov

Uplatnn EDI pi komunikaci s obchodnmi etzci v R

Elektronick vmna dat (EDI) se v dodavatelsko-odbratelskch vztazch vrobc a distributor rychloobrtkovho zbo (FMCG) v esk republice stv nutnost. Kvalita een EDI komunikace a stupe jej integrace do podnikovho informanho systmu ovlivuje jeho efektivn vyuit, a tak uivatelskou oblbenost. Z tchto faktor pak plynou vhody uplatovn EDI komunikace ve firm....(vce)
03.03.2004 - Martin Trojan

Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Odkazy - prav sloupec


 • Odbr novinek
 • Partnei webu:
 •  
 • Aktuln akce CVIS:


 •  
  Informan systmy
  v podnikov praxi
  (2. aktualizovan a rozen vydn)
   

 • Nejtenj lnky:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Pehledy informanch systm 

   ERP systmy
    

   Plnovn a zen vroby
    

  3. SSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brn
  6. Systemonline.cz
  7. Vzkum a vvoj v R
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. iv
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databzov svt
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: