Využití nástrojů a aplikací Business Intelligence v podnicích ČR a SR

Český trh s nástroji a aplikacemi Business Intelligence je, podobně jako světový trh, rozsáhlý a obtížně popsatelný, co se týče počtu a typů produktů a technologií. V následujícím článku se proto autoři zaměřili na uplatnění nástrojů a aplikací dostupných na českém BI trhu, které se používají pro budování manažerského informačního systému. BI trh je přitom velice pestrý, poskytuje jak ucelené BI platformy, tak dílčí nástroje a aplikace. Článek rovněž zahrnuje vlastní výsledky výzkumu využití nástrojů a aplikací Business Intelligence, který byl realizován v letech 2011 - 2017 ve výrobních, obchodních a servisních organizacích ČR a SR.

1. Úvod

Při klasifikaci platforem, nástrojů a aplikací typu Business Intelligence je základním východiskem všeobecně známá definice z r. 1989, jejímž autorem je Howard Dresner, který později působil jako ředitel výzkumu a viceprezident společnosti Gartner (Power, 2007). Tato definice říká, že Business Intelligence představuje souhrn nástrojů umožňujících uživatelům ucelený přístup k datům v podnikových informačních systémech a jejich analýzu za účelem lepšího porozumění podnikání a zákazníkům.

Business Intelligence lze charakterizovat také jako komplex přístupů a IT aplikací, které jsou výhradně orientovány na analytické, plánovací a rozhodovací podnikové procesy. Navazují tak na transakční aplikace (OLTP - On-Line Transaction Processing), přičemž rozšiřují jejich možnosti a generují nové přínosy.

Nabídku českého BI trhu lze rozdělit do tří hlavních kategorií (Kimball, 1998, Kimball, Ross, 2002, Inmon, 2005, Smalltree, 2006, Howson, 2008, Herschel, 2008, Sodomka, Klčová, 2010, Feinman, MacDonald, 2010, Feinberg, Beyer, 2010):

  1. BI platformy a obchodní BI řešení vytvořená na základě těchto platforem. V této kategorii se nachází ucelená řešení, pomocí nichž lze vybudovat manažerský informační systém s kompletní funkcionalitou, která však může být zabezpečována subdodávkami produktů a služeb třetích stran.
  2. BI nástroje integrované v ERP systémech. V této kategorii se nacházejí řešení, která jsou buď integrální součástí ERP řešení, nebo bývají zajišťovány subdodávkou funkcionality BI platformy nebo více různých dílčích BI nástrojů a aplikací.
  3. Dílčí, resp. specializované nástroje a technologie. V této kategorii se nachází několik dílčích skupin:

Níže uvedená analýza se zabývá prvními dvěma oblastmi, jejichž mapování i nadále zůstává dlouhodobým cílem prezentovaného výzkumu. Pozorování a zjištění autorů v každé z těchto oblastí jsou doplněny citacemi z příslušných studií Gartner (Parenteau, Sallam, 2016, Greenwald, Beyer, Edjlali, 2016), které jsou velmi důležité pro diskutovanou problematiku. Při zobecňování faktů autoři vychází také z vlastních případových studií, které uskutečnili ve 140 výrobních, obchodních a servisních organizacích České i Slovenské republiky v letech 2008 - 2017.


Celá studie včetně výsledků výzkumu a jejich analýzy je k dispozici na vyžádání e-mailem (info@cvis.cz), a to pouze pro zaměstnance partnerských organizací webu CVIS.CZ.

Následující kapitoly:
2. Metodologie výzkumu
3. BI platformy a databázové platformy pro tvorbu DW a provoz BI aplikací
Obr. 1: Četnost využití BI platforem pro tvorbu a provoz manažerských informačních systémů
Obr. 2: Četnost využití databázových platforem pro provoz BI aplikací
4. Obchodní BI řešení vytvořená na základě BI platforem nebo dílčích nástrojů
Obr. 3 Nabídka oborových a procesních přednastavených řešení v BI platformách a obchodních BI řešeních dodávaných v ČR a SR
5. Klíčové vlastnosti BI platforem požadované podniky v ČR a SR
6. Závěr
7. Literatura

13.04.2018 - Petr Sodomka, Hana Klčová